Publicadas no taboleiro de edictos e na sede electrónica do Concello do Vicedo, as bases para a selección dun/dunha auxiliar administrativo, a xornada parcial (15 horas/semana), para desempeñar as funcións da secretaría do xulgado de paz do Vicedo e outras que lle sexan encomendadas dentro da súa categoría laboral.

O prazo de solicitude comenzará o día 5 de febreiro e finaliza o día 12 de febreiro de 2024. A proba de selección terá lugar o día 16 de febreiro, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, xuvenil e da terceira idade do Vicedo (Casa da Cultura).
 
Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0