En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos de carácter persoal, polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (en diante , RGPD), da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (en diante, LSSI-CE) e da Lei orgánica 3/2018 , de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais (en diante, LOPDGDD). ), Concello do Vicedo garante a protección e confidencialidade dos datos persoais, de calquera índole facilitados polos nosos clientes, de acordo co establecido no Regulamento Xeral de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Os datos facilitados serán tratados nos termos establecidos no RGPD, nese sentido Concello do Vicedo adoptou os niveis de protección legalmente esixibles, e instalou todas as medidas técnicas ao seu alcance para evitar a súa perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado por parte de terceiros, que se detallan a continuación. Non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

Responsable do tratamento

Denominación social é Concello do Vicedo
CIF: P2706400E
Domicilio social: Travesía da Mariña, 57. 27860 O Vicedo (Lugo)
Teléfono: 982 590 029
FAX: 982 590 001
Correo electrónico a efectos de comunicación: concello@concellodovicedo.org

Finalidade do tratamento
Todos os datos facilitados polos nosos clientes e/ou visitantes na páxina web de Concello do Vicedo ou o seu persoal, serán incluídos no rexistro de actividades de tratamento de datos de carácter persoal, creado e mantido baixo a responsabilidade de Concello do Vicedo, imprescindibles para prestar os servizos solicitados polos usuarios, ou para resolver dúbidas ou dúbidas suscitadas polos nosos visitantes. A nosa política é non crear perfís sobre os usuarios dos nosos servizos.

Lexitimidade do tratamento

 1. Relación contractual: É a que se aplica cando compra un dos nosos produtos ou contrata algún dos nosos servizos.
 2. Interese lexítimo: Atender as consultas e reclamacións que formule e xestionar o cobro das cantidades adeudadas.
 3. O seu consentimento: Se vostede é usuario da nosa web, marcando a caixa que aparece no formulario de contacto, autorízanos a enviarlle as comunicacións necesarias para responder á consulta ou solicitude de información formulada.

Destinatarios
Non cedemos os teus datos persoais a ninguén, agás aquelas entidades públicas ou privadas ás que estamos obrigados a facilitar os teus datos persoais para cumprir con calquera lei. Por exemplo, a Lei Tributaria obriga á Axencia Tributaria a facilitar determinada información sobre as operacións económicas que superen un determinado importe.

No caso de que, á marxe dos casos mencionados, necesitemos dar a coñecer a súa información persoal a outras entidades, solicitaremos previamente o seu permiso mediante opcións claras que lle permitan decidir ao respecto.

Comunicación
Non realizaremos transferencias internacionais dos seus datos persoais para ningunha das finalidades indicadas.
(NOTA INTERNA: ESTE PÁRRAFO DEBE SER CAMBIADO POLO RESPONSABLE SE REALMENTE SE PRODUCEN TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS. RECOMENDÁMOSCHE QUE SOLICITES CONSELLO SE NON SABES REFLEXILO CORRECTAMENTE PARA CUMPRIR O REGLAMENTO)

Conservación
Só conservaremos os seus datos persoais durante o tempo que sexa necesario para acadar os fins para os que foron recollidos. Ao determinar o período de conservación adecuado, examinamos os riscos que implica o tratamento, así como as nosas obrigas contractuais, legais e regulamentarias, as políticas internas de retención de datos e os nosos intereses comerciais lexítimos descritos neste Aviso de privacidade e política de cookies.

Neste sentido, Concello do Vicedo conservará os datos persoais unha vez finalizada a súa relación con vostede, debidamente bloqueados, durante o prazo de prescrición das actuacións que puidesen derivarse da relación mantida co interesado.

Unha vez bloqueados, os seus datos quedarán inaccesibles para Concello do Vicedo, e non serán tramitados salvo para a súa posta a disposición das administracións públicas, Xuíces e Xulgados, para a atención das posibles responsabilidades derivadas do tratamento, así como para o exercicio e defensa de reclamacións ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Seguridade
Facemos todos os esforzos razoables para manter a confidencialidade da información persoal procesada nos nosos sistemas. Mantemos estritos niveis de seguridade para protexer os datos persoais que tratamos contra a perda accidental e o acceso, tratamento ou divulgación non autorizados, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza e os riscos aos que están expostos os datos. Non obstante, non podemos facernos responsables do uso que faga dos datos (incluído o nome de usuario e o contrasinal) que utiliza no noso sitio web. O noso persoal segue estritos estándares de privacidade e, cando contratamos a terceiros para proporcionar servizos de soporte, esixímoslles que cumpran os mesmos estándares e permítenos auditar o seu cumprimento.

Os teus dereitos
Informámoslle que pode exercer os seguintes dereitos:

 1. Dereito de acceso aos seus datos persoais, a coñecer cales se están tratando e as operacións de tratamento que se realizan con eles;
 2. Dereito a rectificar os datos persoais inexactos;
 3. Dereito a eliminar os seus datos persoais, cando isto sexa posible (por exemplo, por imperativo legal);
 4. Dereito a limitar o tratamento dos seus datos persoais cando exista dúbida sobre a exactitude, legalidade ou necesidade do tratamento dos datos, en cuxo caso, poderemos conservalos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 5. Dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais, cando a base legal que nos permita tratar os indicados sexa o noso interese lexítimo. Concello do Vicedo deixará de tratar os seus datos salvo que teña un interese lexítimo ou sexa necesario para a defensa de reclamacións.
 6. Dereito á portabilidade dos seus datos, cando a base legal que nos permita o tratamento sexa a existencia dunha relación contractual ou o seu consentimento.
 7. Dereito a revogar o consentimento outorgado a Concello do Vicedo

Para exercer os seus dereitos, pode facelo de xeito gratuíto e en calquera momento poñéndose en contacto connosco en Concello do Vicedo, adxuntando unha copia do seu DNI.
Tutela dos dereitos
No caso de entender que os seus dereitos foron desatendidos pola nosa entidade, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, a través de calquera dos seguintes medios:

 • Sede electrónica: https://www.aepd.es
 • Correo postal: Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
 • Teléfono: 901.100.099 y 912.663.517

Presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos non supón ningún custo e non é necesaria a asistencia dun avogado ou procurador.

Actualizacións
Concello do Vicedo resérvase o dereito a modificar esta política para adaptala ás novas lexislacións ou xurisprudencia que poidan afectar ao seu cumprimento.